Nhà 1/ đường 7 Linh Trung Thủ Đức gần Hoàng Diệu

12.800.000.000